• Originalet sedan 2020
  • +3000 cirkulerade enheter

Försäljningsvillkor.


1. Parter
PABER AB är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshoppen www.hilversum.se och följande försäljningsvillkor gäller vid ingående av försäljningsavtal mellan PABER AB (nedan kallat ”Hilversum”) org.nr 559253-5099 och dess kunder (nedan kallade ”Säljaren”). Försäljningsvillkoren gäller i de situationer där Hilversum agerar som köpare.

Säljaren kan vara antingen en privatperson eller ett företag. En privatperson som ännu inte fyllt arton (18) år och därmed är omyndig måste ha skriftligt samtycke från sin eller sina vårdnadshavare för att kunna ingå ett försäljningsavtal med Hilversum. Säljaren ska förse Hilversum med den information som krävs för att fullfölja försäljningsordern. För privatpersoner måste denna information minst innehålla för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post adress samt bank inkl. clearingnummer och kontonummer. För företag måste informationen innehålla företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer, e-post för kontaktperson inom företaget samt leverans- och fakturaadress. På förfrågan ska Säljaren alltid kunna uppvisa Hilversum originalkvitto.

Försäljningsvillkoren uppdaterades senast 2022-11-21 och gäller tillsvidare. Hilversum förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela Säljaren om ändringarna inte påverkar det materiella förhållandet mellan parterna. Eventuella ändringar av villkoren kommer att publiceras på www.hilversum.se och träder i kraft omedelbart.

2. Produkt och prisförslag
Säljaren överlåter sin Sonos-enhet inklusive tillhörande original strömkabel samt eventuella tillbehör (t.ex optisk adapter, ethernet-kabel, originalkartong etc.) (“Produkten”) till Hilversum. Hilversum har erbjudit Säljaren ett pris (”Indikerat Pris”) för Produkten baserat på den enhet, det kosmetiska skick och övrig information samt eventuella bilder som är angivet av Säljaren.

Det Indikerade Priset inkluderar 25% moms för företag, medan vinstmarginalbeskattning (VMB) är applicerat på privatpersoner. Det Indikerade Priset är giltigt från det att Säljaren mottar prisförslaget och fjorton (14) dagar framåt. Därefter har Hilversum rätt att uppdatera priset.

3. Leverans av Produkten till Hilversum
Efter att Säljaren har accepterat det Indikerade Priset ska Produkten levereras till Hilversum via post med den förbetalda fraktsedeln som tillhandahålls av Hilversum alternativt avlämnas till lagret. Produkten måste skickas eller avlämnas inom sju (7) dagar efter att Hilversum accepterat försäljningsordern.

3.1 Skickas med förbetald frakt
Den förbetalda fraktsedeln mejlas till den e-postadress som Säljaren använt i samband med att prisförslaget accepterats. Produkten måste postas med den förbetalda fraktsedeln via valfritt DHL ombud inom sju (7) dagar efter att Hilversum accepterat försäljningsordern. I samband med inlämnandet har försäljningsordern accepterats av Säljaren.

3.2 Lämna till lager
Säljaren kan lämna Produkten till Hilversums lager. Säljaren kontaktas via e-post för att boka en tid för avlämning. Produkten måste lämnas till lagret inom sju (7) dagar efter att Hilversum accepterat försäljningsordern. I samband med avlämnandet har försäljningsordern accepterats av Säljaren.

3.3 Emballering av postpaket
Säljaren ansvarar för att Produkten är emballerad på ett korrekt sätt och står för risken fram till att Produkten har mottagits av Hilversum. Hilversum tar inget ansvar om Produkten går förlorad eller skadas under transporten till Hilversums lager. Produkten måste vara till tillräckligt skyddad genom ändamålsenlig paketering och emballage.

Riktlinjer och rekommendationer av emballering:

För att klara transport och last med andra försändelser krävs ett välanpassat emballage. Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i Produkten. Det yttre emballaget ska även vara anpassat för Produkten och inneremballagets storlek. Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget. Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter Produktens vikt, volym och känslighet.

- Använd kartong eller wellpapp av hög kvalitet för yttre emballage
- Använd rikligt med bubbelplast, kraftpapper eller tyg för att emballera leveransinnehållet
- Säkerställ att det är minst 5 cm avstånd mellan leveransinnehållet och alla väggar i kartongen eller till wellpappen
- Fyll alla eventuella tomma utrymmen med ytterligare skyddsmaterial
- Använd tryckkänslig tejp med minst 48 mm bredd
- Använd dig av ”H-tejp”-metoden* och försegla alla kanter och sömmar på paketet korrekt
- Skriv "AKTAS" på det yttre emballaget

*”H-Tejp”-metoden innebär att du tejpar paketet på över- och undersida och formar bokstaven H med hjälp av tejpen samt försäkrar dig att tejpen går över alla kanter och sömmar.

4. Kvalitets- och servicekontroll, prisbekräftelse och utbetalning
Hilversum informerar Säljaren via e-post när Produkten har anlänt till lagret samt godkänts.

När Produkten levererats garanterar Säljaren att:

1. Den är ägare till Produkten och att Produkten har införskaffats lagligt
2. Den är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal
3. Produkten har betalats fullt ut och att den inte används som säkerhet för ett lån
4. All information som tidigare lämnats vad gäller Produkten, dess skick, äganderättens innehavare m.m är korrekt
5. Hilversum får fullständiga rättigheter att undersöka Produkten avseende eventuella saknade delar och/eller skada. Detta kan kräva att Hilversum fysiskt öppnar Produkten
6. Hilversum kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser eller kostnader som uppkommit som en följd av att Säljaren har brutit mot ovanstående garantier.

Efter kvalitets- och servicekontrollen (som vanligtvis tar 1-2 arbetsdagar) kommer det Indikerade Priset att accepteras ("Accepterat Pris"). För det fall det Accepterade Priset är detsamma som det Indikerade Priset går ärendet vidare till utbetalningsfasen genom att ett digitalt inköpskvitto översänds till den e-postadress som Säljaren använt för att acceptera det Indikerade Priset. Om det Indikerade Priset skulle justeras meddelas Säljaren om detta och får istället ett (”Justerat Prisförslag”). Det som kan föranleda att det Indikerade Priset justeras är att det under kvalitets- och servicekontrollen uppdagas att Produkten avviker från vad Säljaren uppgett eller att andra defekter/brister upptäckts. En justering kan t.ex bero på att Produktens kosmetiska skick avviker från vad Säljaren uppgett, ett komponentfel eller liknande defekt.

Om det Indikerade Priset accepteras av Hilversum eller det Justerade Prisförslaget accepteras av Säljaren, betalar Hilversum ut det Accepterade Priset till det bankkonto Säljaren angivit efter det att det digitala inköpskvittot har signerats av båda parter. Hilversum kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser eller kostnader som uppkommit som en följd av att Säljaren har angett felaktiga bankkontouppgifter.

Utbetalningen behandlas normalt inom 1-2 bankdagar från godkännandet av Indikerat Pris eller Justerat Pris. Företag skickar faktura till

PABER AB
Att: Inköp
Haga kyrkogata 8
411 23 Göteborg

efter godkännande av Indikerat Pris eller Justerat Pris med betalningsvillkor trettio (30) dagar.

När en utbetalning har genomförts har Säljaren frånsagt sig alla rättigheter att kräva eventuella returer eller återbetalningar. Vid eventuella oegentligheter i samband med utbetalningen måste Säljaren omedelbart informera Hilversum. Om Hilversum felaktigt betalar Säljaren mer än överenskommet måste Säljaren betala tillbaka mellanskillnaden från det ursprungliga beloppet inom tre (3) bankdagar efter det att utbetalningen gjordes. Hilversum har rätt att kräva det överskjutande beloppet och vidta ytterligare rättsliga åtgärder om situationen så kräver om beloppet inte överförts tillbaka till Hilversums konto inom den överenskomna tidsramen.

5. Hävning av försäljningsavtalet
Hilversum förbehåller sig rätten att ensidigt och utan ersättning avstå från att köpa Produkten fram tills den tidpunkt då utbetalning skett till Säljaren. Säljaren informeras i sådana fall om eventuell avbokning via e-post. Skulle försäljningsavtalet hävas enligt ovanstående kommer Hilversum kostnadsfritt leverera produkten till Säljaren genom samma leveransmetod som Säljaren ursprungligen använt sig av. Om Säljaren väljer att avbryta försäljningen och Produkten redan lämnats till ombud eller till lagret eller om Hilversum häver försäljningsavtalet på grund av Säljarens försumlighet eller på grund av att man upptäckt en väsentlig brist i produkten, förbehåller Hilversum sig rätten att returnera produkten till Säljaren efter att säljaren betalat service- och hanteringskostnader. Service- och hanteringskostnaderna är för närvarande 249 kr. Kostnaderna inkluderar moms. Om service- och hanteringskostnaderna inte betalats i sin helhet inom en (1) månad från att Produkten ankommit till Hilversum övergår äganderätten till Hilversum.

6. Godkännandet av försäljningsvillkoren och villkorens ikraftträdande
Försäljningsvillkoren träder i kraft när båda parterna accepterat försäljningsvillkoren. Säljaren godkänner försäljningsvillkoren elektroniskt genom att acceptera det Indikerade Priset via mail. Hilversum accepterar i sin tur försäljningsvillkoren genom att godkänna Säljarens försäljningsorder och skicka Säljaren ett orderbekräftelsemail.

7. Företagsinformation
PABER AB
Haga kyrkogata 8
411 23 Göteborg
Sverige

Organisationsnummer: 559253-5099

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till hej@hilversum.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.